در این ویدئوها با نحوه ی انجام یک پژوهش علمی مربوط به جشنواره ی پژوهشی جابر بن حیان آشنا می شویم: