مسابقات کودو

هر ساله  مسابقات رسمی کودو توسط مایکروسافت و Imagine Cup برگزار می شود، هدف برگزاری مایکروسافت از این مسابقات علاوه بر اهداف آموزشی کودو، آموزش های فرهنگی همچون حفظ محیط زیست نیز می باشد. به عنوان مثال مسابقه ی سال ۲۰۱۳ مربوط به الودگی سطحی آب ها بود.

می خواهیم برای تست آموخته ها و ایجاد یک محیط هیجان انگیز برای رقابت در قالب گروههایی به برگزاری مسابقه ی کودو پس از اتمام آموزش بپردازیم.

اسامی گروهها بعدا از طری همین صفحه اعلام می شود.

موضوع مسابقه پس از کلاس اعلام می شود و تمامی طرح ها در صفحه ی مربوط به خود قرار خواهد گرفت.

البته گوش به زنگ مسابقات بین المللی کودو هم هستیم و می خواهیم با افزایش مهارت در آن مسابقات نیز شرکت کنیم. هنوز مسابقات ۲۰۱۴ کودو توسط مایکروسافت اعلام نشده است.

سایت رسمی مسابقات