علوم خفن

رابطه ی شکار و شکارچی در یک زنجیره ی غذایی

در یک زیستگاه، انرژی از طریق زنجیره ی غذایی از تولیدکنندگان مانند گیاهان به مصرف کنندگان انتقال می یابد. جانورانی که کشته می شوند و توسط جانداران دیگر مصرف می شوند شکار نامیده می شوند و جاندارانی که عمل کشتن و تغذیه از گونه های شکار شده را انجام می دهند، شکارچی نامیده می شوند.

اندازه ی جمعیت شکار و شکارچی به همدیگر وابسته است.

به نقش تجزیه کننده در شکل دقت کنید. انرژی گرمایی نشان داده شده در قسمت های متفاوت را چگونه توضیح می دهید؟

یک نمونه:

تاجران خز (پوست) که برای کمپانی خلیج هودسن در مناطق قطبی کار می کردند، نموداری از جمعیت جانوران آن مناطق در طول سالهای بسیار تهیه کرده اند. جانورشناسان دیگری، کارهای آنها را دنبال نمودند و کار آنها را تکمیل نمودند.

در آن مناطق نوعی گربه ی وحشی به نام لینکس کانادایی یافت می شود. این جانور از نظر ظاهر شبیه گربه ی وحشی است اما پاهای بلندتری دارد.غذای اصلی این جانور نوعی خرگوش مناطق قطبی به نام خرگوش کفش برفی است. این خرگوش چون دارای پنجه های بزرگی است که مانع از فرو رفتن آن در برف می شود، به این نام خوانده می شود. موهای سفید این حیوان در تابستان به قهوه ای ملایمی تغییر می یابد تا استتار بهتری را در محیط برای آن فراهم کند.

نمودار زیر، جمعیت این دو حیوان در طول سالهای بسیاری نشان می دهد: خط چین مربوط به گربه است و خط ها مربوط به خرگوش کفش برفی.

دقت کنید که هر افزایش جمعیتی در میزان خرگوش ها ( شکار) باعث افزایش جمعیت گربه ها ( شکارچی) شده است. در واقع با افزایش جمعیت خرگوش کفش برفی، گربه ی کانادایی نیز غذای بیشتری بدست می آورد و برجمعیتشان افزوده می شود.

دقت کنید که هر گاه تعداد خرگوش ها در نمودار به پایین سقوط می کند ( کاهش می یابد) جمعیت گربه ها نیز کاهش پیدا می کند.