علوم خفن

جریان انرژی در زنجیره غذایی

هر موجود زنده ای به انرژی نیاز دارد تا زنده بماند. برای مثال گیاهان از خورشید انر‍ژی می گیرند. بعضی از جانوران گیاهان را می خورند و بعضی از جانوران، جانوران دیگر را می خورند.

فلش ها در زنجیره غذایی، جریان انرژی را ازخورشید یا منفذهای گرمایی آبی به یک شکارچی نوک نشان می د هد. هنگامی که انرژی از موجود زنده به موجود زنده دیگر جریان می یابد، انرژی درهر پله از دست می رود. شبکه ای از تعداد زیادی زنجیره های غذایی، شبکه غذایی نامیده می شود.

تعداد موجودات زنده

در هر شبکه غذایی، انرژی هر لحظه از دست می  رود. چون که یک موجود زنده، موجود زنده دیگری را می خورد. به این خاطر باید گیاهان خیلی بیشتری نسبت به گیاهخواران وجود داشته باشد. به این ترتیب تعداد آتوتروف ها از هتروتروف ها بیشتر است و تعداد گیاهخواران از گوشتخواران بیشتر است.
اگرچه رقابت شدیدی بین جانوران وجود دارد، اما یک وابستگی متقابل هم بین آنها وجود دارد. موقعی که یک گونه منقرض می شود، می تواند یک زنجیره کامل از گونه های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و نتایج غیر قابل پیش بینی ای به بار آورد.

تعادل

هنگامی که تعداد گوشتخواران در یک جامعه افزایش می یابد، تعداد بیشتر و بیشتری از گیاهخواران را می خورند که جمعیت گیاهخواران را کاهش می دهد و برای گوشتخواران سخت و سخت تر می شود تا گیاهخواری را بیابند و بخورند و جمعیت گوشتخواران کاهش می یابد. به این شکل، گوشتخواران و گیاهخواران در تعادل نسبتاً پایدار می مانند. چرا که هر جمعیت، جمعیت دیگری را محدود می کند. یک تعادل مشابه بین گیاهان و گیاهخواران نیز وجود دارد.