علوم خفن

اکوسیستم

اکوسیستم چیست ؟

اکوسیستم اصطلاحی است که اغلب در زیست شناسی استفاده می شود به یک جامعه از گیاهان و حیوانات گفته می شود که با یکدیگر در یک منطقه خاص ارتباط برقرار می می کنند .
تمام ارگانیسم های مختلف در نزدیکی یکدیگرو در ارتباط با یکدیگر زندگی می کنند به عنوان مثال در یک اکوسیستم که خرگوش و روباه وجود دارد ارتباط این دو بر روی سایر موجودات دیگر تاثیر می گذارند .روباه از خرگوش تغذیه می کند و اگر تعداد روباهها بیشتر شود از تعداد خرگوش کاسته می شود یعنی بر پوشش گیاهی موثر است چون تعداد خرگوش کمتری از گیاهان تغذیه می کنند .
اکوسیستم می توانند بزرگ و بسیار پیچیده باشند و بسیار متنوع


عوامل تاثیر گذار در اکوسیستم ها

اکوسیستم ها می تواند توسط عامل بیرونی نابود شوند مثل افزایش دما یا افزایش سطح آب دریا یا تغییرات آب و هوایی این عامل بیرونی می تواند تعادل طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد و به اکوسیستم آسیب رساند یا تخریب کند
عامل انسانی نیز از عوامل مخرب در اکوسیستم ها می باشد تخریب جنگل , شهر نشینی . . . .

انواع اکوسیستم


۱-اکوسیستم آب شیرین

تنها ۱۸ درصد از کل زمین را تشکیل می دهد و آن را می توان به اکوسیستم های کوچکتر تقسیم کرد .
اکوسیستم رودخانه ها : شامل پرندگان و حشرات کوچک و ماهی ها می باشد.


۲-اکوسیستم زمینی

اکوسیستم زمینی بیوم نامیده می شود این اکوسیستم نسبتا بزرگ و متراکم می باشد زیرا انواع مختلفی از حیوانات در آن وجود دارد که همه در یک منطقه بسیار کوچک زندگی می کنند این اکوسیستم نیز به اکوسیستم های کوچک تقسیم می شود.
اکوسیستم کویر
اکوسیستم جنگل
اکوسیستم چمنزار
اکوسیستم توندرا