علوم خفن

آشنایی با نحوه تحلیل زنجیره غذایی-۳

مثال ۷:

شبکه ی زنجیره های غذایی زیر را به خوبی مطالعه کنید. گونه ی جدیدی به نام P به این زیستگاه آورده می شود.

پس از مدتی جمعیت گونه های C و D بصورت جدول زیر، تغییر می یابد. در زنجیره ی غذایی بالا،گونه ی P از چه گونه ی دیگری تغذیه می نماید؟

  • ۱-E

  • ۲-F

  • ۳-G

  • ۴-H

راه حل:

گزینه ی ۱ نادرست است چون اگر P از E تغذیه کند. تعداد E کم می شود و مقدار B زیاد می شود. با افزایش B مقدار تولید کننده ی گیاهی A کم می شود و جمعیت C و D هر دو کاهش می یابند.

گزینه ی ۲ نادرست است. چون اگر P از F تغذیه کند، تعداد C افزایش می یابد.

گزینه ی ۳ نادرست است. چون اگر P از G تغذیه کند، تعداد H زیاد می شود و در نتیجه، تعداد D کاهش می یابد.

گزینه ی ۴ درست است. خودتان استدلال کنید.

 

مثال ۸ :

زنجیره ی غذایی زیر در یک زیستگاه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

نمودار زیر نشان دهنده ی جمعیت گونه ی S پس از ورود ناگهانی تعدادی بیشتر، گونهR به زیستگاه در یک محدوده ی زمانی معین است. در کدام نقطه، گونه ی R بیشتری به زیستگاه وارد شده است؟

  • ۱-A

  • ۲-B

  • ۳-c

  • ۴-D

راه حل:

با ورود R، S کاهش پیدا می کند. چون R، گیاهخوار است و از S تغذیه می کند. پس یا B درست است یا D. چرا D نادرست است؟