علوم خفن

آشنایی با نحوه تحلیل زنجیره غذایی-۲

مثال ۵:

یک کشاورز گندم کار در ماه اردیبهشت، با هجوم تعداد زیادی موش به مزرعه ی خود مواجه شده است. او برای حفظ گندم های خود در خرداد ماه تعدادی مار را در مزرعه ی خود رها می کند. کدام یک از نمودارهای زیر ، جمعیت موش ها و مقدار گندم ها را در ماه های اردیبهشت تا مرداد بدرستی نشان می دهد؟

راه حل:

زنجیره ی غذایی :  مار     <——-   موش     <——-     گندم        :

با شکار موش ها توسط مار ها، جمعیت موش ها کاهش می یابد و به تعداد گندم ها افزوده می شود. همچنین با رشد جمعیت مارها، جمعیت موش ها نیز همچنان کمتر می شود. گزینه ی C درست است. چون در اردی بهشت تعداد گندم ها در مقایسه با موش ها بیشتر است. با رشد موش ها، تعداد گندم ها نیز کاهش می یابد. در خرداد بیشترین تعداد موش وجود دارد و کمترین میزان گندم. تا زمانی که مارها وارد صحنه می شوند. مار ها جمعیت موش ها را کاهش می دهند و مقدار گندم افزایش می یابد.

 

مثال ۶:

در قسمتی از آفریقای مرکزی و دشت های حاصل خیز آن زنجیره­ی غذایی بصورت:   یوز پلنگ               گورخر            گیاهان علفی وجود دارد. فرض کنیم یوزپلنگ های این منطقه به دلیل خطر انقراض جمع آوری شده اند و در یک منطقه ی حفاظت شده ی دیگر مورد نگهداری قرار گرفته اند. کدام یک از نمودارهای زیر نشان دهنده ی جمعیت گورخرها در این منطقه است؟

۱- نمودار ۱         ۲- نمودار ۲

۳- نمودار ۳         ۴- نمودار ۴

راه حل:

با توجه به ۲ سوال قبل، گزینه ی ۱ درست است.

گورخرها با از دست دادن شکارچی در ابتدا، افزایش می یابند، اما

با محدودیت منابع غذایی ( گیاهان علفی)، تعدادشان کاهش می یابد.