علوم خفن

آشنایی با نحوه تحلیل زنجیره غذایی-۱

مثال۲:

زنجیره ی غذایی زیر در یک زیست گاه موجود است. آن را به دقت مطالعه کنید. در این زنجیره ی غذایی چند جاندار، هم شکار است و هم شکارچی ؟

۱- ۵                 ۲- ۴

۳- ۳                   ۴- ۶

راه حل:

S و T تنها از U تغذیه می کنند. بنابراین U، تولید کننده ای چون گیاهان است. S و T ،گیاهخوار و یا مصرف کننده های اولیه هستند. V تنها شکارچی است. S و T تنها شکار هستند. R,P,Q هم شکار هستند و هم شکارچی. گزینه ی ۳ درست است.

 

مثال ۳:

اگر در زنجیره ی غذایی قبل، نوعی بیماری باعث از بین رفتن کامل گونه ی R می شود. کدامیک از جملات زیر درباره ی وضعیت باقی گونه ها نادرست است؟

۱- جمعیت Q افزایش می یابد.                                 ۲- جمعیت T افزایش می یابد.

۳- جمعیت S بدون تغییر باقی می ماند.                        ۴- جمعیت P، سریعتر کاهش می یابد.

راه حل:

با ازبین رفتن کامل گونه ی R، گونه ی P، تنها منبع غذایی خود که R است را از دست می دهد و به سرعت کاهش می یابد. Q وT تنها شکارچی خود یعنی R را ازدست می دهند و افزایش می یابند. با افزایش Q، گونه ی S بیشتر شکار می شود و جمعیتش کاهش می یابد.

 

مثال ۴: آزمون تیزهوشان ۹۳-۹۴:

یک گروه از پرندگان مهاجر هنگام کوچ زمستانه ی خود از جزیره ای در خلیج فارس عبور می کنند. در این جزیره نوعی حشره ی گوشت خوار وجود دارد که این پرندگان در توقف چند روزه ی خود، از آن تغذیه می کنند. غذای این حشره هم نوعی کرم است که در لابه لای برگها زندگی می کند. کدام یک از جدول های زیر می تواند مربوط به تعداد کرم ها در این منطقه باشد؟

راه حل:

رابطه ی غذایی سوال:         حشره ی گوشت خوار    ———>    کرم                        – گونه ی مهاجم: پرنده ی مهاجر

نکته ی سوال: پرندگان مهاجر، تنها چند روز توقف می کنند. منظور طراح آن است که این پرندگان با شکار وسیع خود قادر به ازبین بردن کامل حشره ی گوشتخوار نیستند.

با کاهش سریع حشره، جمعیت کرم ها بسرعت افزایش می یابد. اما این افزایش تا کجا ادامه پیدا می کند؟ افزایش کرم ها، هم باعث می شود که حشرات باقی مانده غذای بیشتری پیدا کنند و هم کرم های باقی مانده، به منابع غذایی کمتری دست پیدا کنند. به این ترتیب، پس از مدتی جمعیت کرم ها به دلیل کمبود منابع غذایی و همچنین رشد تعداد حشرات رو به کاهش می گذارد. به این ترتیب گزینه ی ۱ درست است.

گزینه ی ۲ نادرست است، چون رشد کرم ها به دلیل از دست دادن شکارچی خود، می بایست در ماه های ابتدایی، بسیار بیشتر باشد.

سوال: یک جدول بکشید که نشان دهنده ی تعداد حشرات در ماه های ذکر شده باشد. در ماه دی، تعداد حشرات را ۴۰۰ در نظر بگیرید.