معمای وصیت مرد ثروتمند

مرد ثروتمندی در بستر مرگ بود، او دو پسرش را بر بالینش فرا خواند و به آنها گفت در گوشه ای از بیابان زیر تک درختی گنجی دفن کرده است. وصیت او این بود که پس از مرگش پسرانش به طرف این تک درخت بروند و گنج متعلق به پسری است که دومین نفری باشد […]